PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

Gunboat liga - pravidla pro 3. ročník

Aktuální pravidla v sezoně 2017/2018, vycházejí z 1. ročníku (2010/2011) a 2. ročníku (2013/2014)
 1. Úvodní ustanovení

  1. Spolek hráčů Diplomacie pořádá herní ligu ve variantě Diplomacie gunboat (hra bez vyjednávaní).
  2. Ředitelem Ligy je Shako, Zástupci jsou Grtek a von Stichen.
  3. Ředitel a Zástupci společně dohlíží na řádný průběh a řeší vzniklé problémy dle svého nejlepšího uvážení.
  4. Do Ligy se může přihlásit kterýkoliv člen diplomatického sboru včetně neprověřených hráčů.
  5. Liga se bude konat v období květen 2017 – květen 2018.
  6. Gamemastery k jednotlivým partiím nominuje Ředitel, v případě potřeby některý z jeho Zástupců.
  7. Tempo hry v jednotlivých partiích určuje a hlídá GM. Za vyhovující tempo je považováno odehrání jednoho roku partie za týden. Od hráčů se očekává, že jsou schopni odesílat rozkazy nejpozději do 72 hodin od rozeslání vyhodnocení.
  8. V případě, že některý hráč bude vyloučen z partie, opuštěnou velmoc přebírá pan Moula, nezávisle na počtu center. Vyloučený hráč dostává 0 bodů. Výsledky, dosažené za opuštěnou velmoc, se panu Moulovi nezaznamenávají. Chod pana Mouly zajišťuje Ředitel nebo některý z jeho Zástupců 2. Organizace ligy

  1. Během základní části ligy budou postupně vypisovány pořadníky. Ligové pořadníky jsou označené písmenem L a pořadovým číslem před vlastním jménem partie.

  2. Prověření hráči se do partie přihlásí prostým zápisem do pořadníku. Neprověření se z technických důvodů nahlásí Řediteli nebo některému ze Zástupců, kteří je následně zařadí do ligového pořadníku.

  3. Je možné hrát více partií najednou, až do maximálního limitu partií, který má hráč v rámci diplomatického sboru.

  4. Ligové partie se řídí pravidly hry Diplomacie v takovém znění, v jakém jsou zveřejněny na stránkách diplomatického sboru ("Pravidla hry", "Pravidla pro hry e-mailem" a "Pravidla pro GM"), pokud pravidla ligy nestanoví jinak.

  5. Liga je členěna na základní část a finale.

  6. Základní část proběhne od května 2017 do konce dubna 2018, finále začne v květnu 2018. 3. Základní část

  1. Partie základní části jsou vypisovány do 28.2.2018.

  2. Mocnosti jsou v partiích základní části přidělovány losem.

  3. V základní části může každý hráč odehrát libovolný počet partií.

  4. Hodnotí se součet bodů ze čtyř nejlépe bodovaných partií každého hráče.

  5. Pro účel postupu do finále jsou ze základní části započítávány ty partie, které jsou ukončené do 30.4.2018.

  6. Partie, které nejsou k 30.4.2018 ukončené se stále mohou započítat do konečných výsledků Ligy, pokud jsou dohrány před ukončením finálové partie. 4. Finále

  1. Do finálové partie postupuje sedm hráčů s nejvyšším bodovým ziskem (dle bodu 3.4.) z partií ukončených k 30.4.2018.

  2. Pro účast ve finále je potřeba v základní části odehrát alespoň dvě partie.

  3. Hráči si ve finálové partii mohou zvolit mocnost zadáním preferencí. V případě, že dva nebo více hráčů zvolí stejné mocnosti na stejném místě preferencí, danou velmoc získává hráč, který má vyšší počet bodů ze základní části. 5. Hodnocení

  1. Hodnocení jednotlivých partií se provádí podle bodovaní Manorcon (anglická verze).

   • Pokud hráč zvítězí, dostane 75 bodů. Všichni ostatní hráči, kteří stále disponují centry, dostanou tolik bodů, jako by byli zničeni v roce ukončení hry.

   • Pokud byl hráč v průběhu partie vyřazen, dostane 0,1 bodu za každý odehraný rok, včetně toho, ve kterém byl vyřazen.

   • Pokud nastane remíza, tak každý hráč dostane body v závislosti na počtu center držených v roce ukončení hry. Mechanismus je následující:

    S - počet center, zničení hráči mají 0 S
    P - pro každého hráče se spočte skóre dle vzorce P = S^2 + 4*S + 16
    B - součet skóre jednotlivých hráčů v partii
    Každý hráč v remíze pak dostane 100 * P/B bodů.

  2. Odehraná partie ve finále se hodnotí stejným způsobem jako běžná ligová hra, ovšem dvojnásobným počtem bodů.

  3. Konečné pořadí hráčů v lize je určeno součtem bodů za základní část a finále.

  4. Pokud má více hráčů stejný počet bodů, všichni hráči místo sdílejí.

  5. Hráč s nejvyšším počtem bodů získává titul Diplomat roku pro rok 2018 a stává se čestným členem Spolku hráčů Diplomacie pro následující kalendářní rok.

  6. Hráč s nejvyšším počtem bodů ze základní části získává titul Taktik roku pro rok 2018.

  7. Dále jsou udělovány tituly za nejlepší výkony u jednotlivých mocností v průběhu ligy. V případě, že některá mocnost vícekrát zvítězí, získá titul za danou mocnost ten hráč, který s ní zvítězil v rychlejším herním čase. V případě shody získávají tento titul hráči oba.