PRAVIDLA A INFORMACE

  Úvod
  Diplomatický sbor
  Pravidla pro hry e-mailem
  Pravidla pro GM

  Pravidla hry
  Tabulka sektorů
  Jak psát rozkazy
  Rozdělení mocností
  Ukázková partie

  Ke stažení
  Odkazy
  FAQ

Teorie
  Pojednání o Diplomacii
VARIANTY
  Standard
  Gunboat
  Ancient
  Imperial

  Versailles
  Eskalace
  Great War

Gunboat liga
  Pravidla
  Výsledky 13/14
  Výsledky 10/11

DIPLOMATICKÝ SBOR

  Přihláška do sboru
  Seznam hráčů
  Síň slávy
  Věčné bojiště

  Aktuální pořadníky a informace
  Probíhající partie
  Archiv dohraných partií

LOGIN
Nepřihlášen

hráč
heslo
NOVINKY VALKA.CZ

 1. Průběh partie
  • po přihlášení na webu a zadání preferencí je hráčům GameMasterem rozeslán úvodní email s rozdělením mocností a dalšími organizačními pokyny
  • partii řídí GameMaster (člen sboru pověřený SVD), kterému hráči zasílají v určených termínech tahy, který následně rozesílá vyhodnocení a řeší další organizační záležitosti s partií spojené, včetně aktualizace údajů o partii na webu
  • hráči spolu vyjednávají emailem či jinými prostředky elektronické komunikace

 2. Termín odevzdání tahů (TOT)
  • GameMaster vždy stanoví termín pro zaslání následujících tahů (TOT)
  • TOTy jsou zpravidla stanovovány v pravidelném intervalu jednoho týdne
  • TOT pro základní tahy (jaro/podzim) bývá zpravidla ve středu
  • TOT pro případné ústupy bývá zpravidla ve čtvrtek, nejméně však 24 hodin po předchozím vyhodnocení
  • TOT pro případná budování bývá zpravidla v pátek, nejméně však 24 hodin po případném vyhodnocení ústupů nebo 48 po předchozím podzimním vyhodnocení

 3. Odevzdávání tahů
  • hráči zasílají své tahy GameMasterovi emailem, případně se svolením GameMastera jiným způsobem (např. přes ICQ)
  • hráči zasílají tahy ve formátu výstupu z Realpolitiku, ve formátu standardní notace, případně se svolením GameMastera v jiném formátu
  • až do uplynutí TOTu mohou hráči své pokyny měnit, platná je vždy poslední zaslaná verze; v případě změn je však pro přehlednost vhodné poslat Gamemasterovi znovu celou (aktuální) sadu tahů, i kdyby byl měněn pouze jediný příkaz

 4. Odklady TOTu
  • v odůvodněných případech může GM na žádost hráče stanovit odklad pravidelného TOTu
  • odklad TOTu o více než jeden týden může být povolen jen ve zvláště odůvodněných případech
  • opakované žádosti o odklad TOTu téhož hráče během krátké doby nebude zpravidla vyhověno
  • po dohodě s hráči může GM stanovit delší odklady TOTu

 5. Postup v případě nedodání tahů v řádném TOTu
  • pokud ani po uplynutí TOTu neobdrží GM tahy některého z hráčů, informuje hráče o odložení TOTU z důvodu nedodání tahů a hříšníka (hříšníky) vyzve k jejich dodání do 24 hodin
  • jsou-li v této lhůtě tahy dodatečně dodány, provede GM vyhodnocení a hříšníkovi zaznamená do systému napomenutí (černý puntík), ledaže se prokáže, že původní tahy byly odeslány včas
  • pokud nejsou tahy dodány ani v dodatečné lhůtě, GM vyhodnotí i bez chybějících tahů, přičemž na jednotky bez povelů se aplikuje pravidlo o občanské neposlušnosti (tzv. „civil disorder“), GM rovněž hříšníka vyzve, aby do čtyř dnů podal vysvětlení
  • pokud je vysvětlení ve lhůtě dodáno a nejsou-li dány výjimečné důvody, zaznamená GM hříšníkovi do systému napomenutí (černý puntík)
  • pokud není vysvětlení ve lhůtě dodáno, GM hříšníka z partie vyloučí, zaznamená mu do systému dva napomenutí (černé puntíky) a začne shánět náhradníka
  • pokud hráč obdrží v partii již třetí napomenutí, GM jej z partie vyloučí, nejsou-li dány výjimečné okolnosti odůvodňující jiný postup
  • GM může hráče vyloučit z partie již po obdržení dvou napomenutí, jsou-li dány důvody se domnívat, že bude v prohřešcích pokračovat

 6. Ukončení partie
  • partie může být ukončena pouze dvěma způsoby, jimiž jsou:
        a) ovládnutí 18 a více zásobovacích center jedním z hráčů
        b) dohoda o remíze mezi všemi hráči, kteří dosud ovládají alespoň jedno zásobovací centrum
  • dohoda hráčů o ukončení partie jiným způsobem není možná
  • návrh na dohodu o remíze může hráč zaslat GM kdykoliv, GM na tuto skutečnost při nejbližší vhodné příležitosti hráče upozorní (aby nedošlo k narušení plynulosti hry) a vyzve je, aby se k návrhu tajnou formou vyjádřili
  • podání návrhu na dohodu o remíze ani výzva se k němu vyjádřit neznamená přerušení partie, hráči jsou i nadále povinni zasílat své tahy ve stanovených TOTech
  • pokud s návrhem na dohodu o remíze všichni hráči vysloví souhlas, končí partie remízou všech hráčů, kteří dosud ovládají alespoň jedno zásobovací centrum, v opačném případě GM hráče informuje, že k dohodě o remíze nedošlo

4/2010 pravidla sestavil a sepsal JuraPůvodní (dnes již neaktuální) pravidla z 07.07.2002, naposled aktualizovaná 2.4. 2009

     Praxe ukázala, že se naše hry neobejdou bez dodatečných pravidel, které je nutno dodržovat, má-li mít hra hladký a nerušený průběh a být jak pro hráče, tak i pro GM, který má s organizací a vyhodnocováním největší práci, koníčkem a ne důvodem ke zlosti. Ve vlastním zájmu by si měl každý, než se přihlásí do nové partie, následující řádky přečíst. Kdo s nimi nesouhlasí, může se jít utopit.

§ 1. Termín odevzdání tahu (TOT)
a) Přesný termín odevzdání tahu určuje a včas - zpravidla s předchozím vyhodnocením - oznamuje GM.
b) Tah musí být odevzdán nejpozději k danému termínu, GM nesmí na nikoho čekat.
c) Ví-li někdo předem, že nemůže k danému termínu tah odevzdat, je v jeho zájmu to ohlásit den předem, v krajním případě 4 hodiny před TOTem, pak GM může ohlásit posunutí TOTu e-mailem nebo na Mageu či Průvodci. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel, pokud se nebude jednat jen o několikaminutové zpoždění.
d) Během jednoho týdne je teoreticky nutné odevzdat tři tahy:
   1. Jarní nebo podzimní povely jednotkám - TOT je ve středu v poledne;
   2. povely jednotkám, které musejí ustoupit - ty je potřeba odevzdat obratem po    středečním vyhodnocení, nejpozději ve středu večer;
   3. doplňování nebo rušení jednotek po podzimním tahu - TOT je v pátek v    poledne.
Pozn.: Pro snazší zapamatovatelnost jsme se dohodli na pevných termínech, které by měly být závazné pro všechny partie. Rozhodne-li však GM nebo dohodnou-li se hráči s GM na jiném termínu, platí samozřejmě onen alternativní. Stejně tak je možné požádat GM o výjimečné posunutí TOTu ze závažných důvodů i o několik dní či o vysazení jednoho tahu. - Během letních dovolených/prázdnin bude asi většina partií - po dohodě všech zúčastněných hráčů - přerušena.
§ 2. Způsob odevzdávání povelů
a) Povely se odevzdávají výhradně e-mailem na adresu GM.
b) Jako u všech ostatních mailů ohledně té které partie je třeba označit jasně subjekt mailu jejím jménem, dále uvést slovo TOT a jméno velmoci. Tedy např. "ERIKA - TOT - ANGLIE".
c) Pokud GM z nějakého důvodu mail nefunguje, je jeho povinností to včas oznámit v příslušných klubech na Průvodci nebo na Mageu a eventuelně TOT posunout tak, aby mohli všichni hráči své tahy odevzdat.
d) GM je povinen po obdržení tahu jeho příjem potvrdit, na eventuelní nejasnosti může, ale nemusí upozorňovat.
Pozn.: Pro GM je skutečně obtížné a časově náročné shledávat tahy po ICQ, vzkaznících na Průvodci a na Mageu atp. - S výjimkou technických potíží zmíněných v odst. c je starostí hráče, aby mail s tahy byl včas u GM.
§ 3. Notace
a) Ve vlastním zájmu musí hráči dodržovat standardní notaci tahů.
b) Špatně napsaný povel - ať už úmyslně nebo omylem - je neplatný. GM nesmí tahy nijak interpretovat nebo opravovat, tím by zasahoval do hry.
Pozn.: GM není povinen kontaktovat hráče, který odevzdal kryptický, nejasný nebo nesmyslný tah, a zjišťovat, "co tím chtěl básník říci". Standardní notace usnadňuje GM práci a chrání i hráče. V případě nejasnosti se poraď se spojenci nebo konzultuj včas s GM - pět minut před TOTem je pozdě.

Račiž si prosím uvědomit, že GM také může podobný tah jen přijmout a pokud nemá čas nebo náladu jakožto nesrozumitelný prostě ignorovat.
§ 4. Následky neodevzdání povelů včas nebo nejasných povelů
a) V případě neodevzdání jarních nebo podzimních povelů vypukne v dotyčném státě občanská válka (Civil Disorder). Jednotky zůstanou na místě a pouze se brání, každá jen sebe.
b) V případě nejasného povelu pro určitou jednotku dostane pouze tato jednotka rozkaz k prosté obraně. GM zveřejňuje tahy tak, jak je sám dostane, takže odůvodnění takového rozhodnutí by neměl být problém.
c) Neodevzdané povely k ústupu znamenají, že jednotky se vzdají a budou odstraněny z herního plánu.
d) Pokud GM nedostane žádné nebo neplatné pokyny ohledně stavby nových jednotek, dotyčná velmoc nemůže v daném tahu nic stavět. Při neodevzdaných tazích k rušení jednotek platí pravidlo Civil Disorder Removals, tzn. z mapy jsou odstraněny jednotky, které jsou nejdále od SC domovského státu. Připadá-li v úvahu více jednotek, má přednost flotila před armádou. Splňuje-li více jednotek najednou stejné podmínky pro odstranění, rozpouštějí se podle abecedního pořadí názvů jednotlivých prostorů, ve kterých dotyčné jednotky stojí.
§ 5. Vyhodnocení
a) GM v nejbližším možném termínu po TOTu, každopádně během středečního či pátečního odpoledne, v Diplu srozumitelné tahy vyhodnotí a výsledek z Dipla rozešle všem hráčům.
b) Všichni jsou vyzváni ke kontrole vyhodnocení. Nebude-li vznesena během 12 hodin po rozeslání předběžného vyhodnocení námitka, vstupuje toto v platnost, i kdyby porušovalo pravidla.
Pozn.: Někteří z GM jsou prací povinni a nemají pokaždé pro vyhodnocení potřebný čas a klid. - GM musí znát dobře pravidla, ale někdy je jednak situace zapeklitá, jednak při zadávání tahů do Dipla je jednoduché ve spěchu kliknout vedle. Věřte GM, ale kontrolujte po něm všechno - ve vlastním zájmu.
§ 6. Opuštění hry - náhradníci
a) Pokud hráče přejde chuť hrát dál nebo ze závažných důvodů dál hrát nemůže, měl by to včas ohlásit GM i spoluhráčům. Pak je možné zabezpečit nerušený průběh hry a předání dotyčné velmoci náhradníkovi.
b) Požádá-li o to náhradník, je GM povinen posunout příští TOT o týden, aby měl nový hráč dostatek času na vyjednávání se všemi aktivními velmocemi.
§ 7. Zápis výsledků partie
a) V případě, že se v partii některému z hráčů povede dobýt alespoň 18 SC, bude zaznamenán do síně slávy, jeho výsledek z partie bude "vítěz" (v profilu označeno jako "V"). Všichni hráči, kteří v té době mají alespoň jedno zásobovací centrum, dostanou výsledek "přežil" (v profilu označováno jako "P"). Zbytek hráčů dostane výsledek "nepřežil" (v profilu označováno jako "N").
b) Pokud se žádnému z hráčů nepovede vítězství dosáhnout, tak hra končí remízou všech hráčů, kteří mají na mapě alespoň jedno zásobovací centrum (v profilu označováno jako „R“). Zbytek hráčů dostane výsledek "nepřežil" (v profilu označováno jako "N").